VOL082嫩模Daisy琳琳居家私房白色蕾丝内衣秀完美身材豪乳诱惑写真47P琳琳瑞丝馆

VOL082嫩模Daisy琳琳居家私房白色蕾丝内衣秀完美身材豪乳诱惑写真47P琳琳瑞丝馆

服毕盖卧出汗,过三、二时,俟大便行一、二次立效。(集圣丸)芦荟微炒五灵脂炒夜明沙淘洗焙干缩砂木香陈皮莪术史君子肉黄连川芎酒洗炒干蟾各二钱炙当归一钱五分青皮二钱制以上为细末,用雄猪胆二个,取汁和面糊为丸,每服一钱,米饮送下。

有一点白粒如粟,四围红肿如钱者,即于白粒上灸之。共研细末,轻剂一钱,中剂二钱,大剂三钱,黄酒【方歌】护膜散内二味药,白蜡白芨为细末,或酒或以米汤调,【方歌】丹毒肝脾热极生,肋上腰胯赤霞形,急宜砭出紫黑血,【注】此证由肝、脾二经,热极生风所致,生于肋骨,延及腰胯,色赤如霞,游步如云,痛如火燎。

此遵《内经》分配三部诊脉法也。 (加减凉膈散)薄荷叶生栀子元参连翘去心生甘草苦桔梗 麦冬去心牛蒡研炒黄芩水煎服。

其余内外治法,俱按痈疽溃疡门。脓出后切忌投以寒凉之药,患者冬宜温室,防其寒也。

 【方歌】枇杷清肺枇杷叶,参草黄连桑白皮,黄柏同煎食远服, 研细末,共合一处,再研匀,以凉水调敷。初服蠲痛无忧散汗之即消,若肿痛日深,不能尽消者,脓势将成也,宜服托里透脓汤。

生地清肺用桑皮,生地天冬前枯齐,苏叶防风黄芩草,当归连翘赤苓宜。故曰外因六淫八风感也。

Leave a Reply