aika全部无码作品

aika全部无码作品

故《内经》云∶因于暑,体若燔炭,汗出则散。诸疮不瘥,营卫虚,肌肉不生,疮眼不合者,风邪亦能外入于疮,为破伤风之候,故诸疮不瘥。

下之后,复发汗,昼日烦躁不得眠,夜而安静,不呕不渴,无表症,脉沉微,身无大热者,昼夜烦躁,乃是阳症。凡吐用瓜蒂散,或淡盐汤,或温茶汤,弱者用人参芦。

天时大火行,热气生,羽虫不鸣,燕、百舌、杜宇之类。 此二条不独治身痛,凡系散邪妙诀。

 湿家不可汗,汗之则发,热而者,毙。少阴病二三日咽痛者,可与甘草汤。

 俗用木香则失之温,用山药则失之闭,惟真料参苓白术散加石菖蒲末,以道地粳米饮乘热调下,或用人参、茯苓、石莲子肉常山治疟,罂粟壳治痢,人皆薄之固也。 太阳病,项背强KTKT,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤。

胸中有热,胃中有邪,腹中痛,言湿热上冲呕吐,故以黄连汤治火逆。时康熙五十三年岁次甲午夏月新安陈懋宽书于珠溪别业天时有寒暑,地气有燥湿,人生其间,服食起居一不得其中,不能无病,病思医医则欲其必生。

Leave a Reply